Inici del Contingut

Objectius i competències

OBJECTIUS FORMATIUS

En termes genèrics, es pretén que el títol de grau en Infermeria formi infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficient per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i dels cuidatges de les persones sanes o malaltes, de les famílies i de la comunitat. Els fenòmens que concernien particularment les infermeres són les respostes a problemes de salut reals o potencials de les persones, famílies o grups. Aquestes respostes humanes van, de forma genèrica, des de les necessitats de salut fins la recuperació de la malaltia.

Així doncs, la funció de la infermera quan té cura de persones sanes o malaltes és avaluar les seues respostes al seu estat de salut i ajudar-les a la realització de les activitats que contribueixin a la seua salut, al seu restabliment o a una mort digna, ajudant-les, si és possible, a recuperar com més aviat millor la seua independència. Dins de l’entorn del sistema de salut, la infermera comparteix amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de la seua vida quotidiana; la promoció de la salut; la prevenció de malalties, i els cuidatges de les persones malaltes o incapacitades.

COMPETÈNCIES GENERALS

 •  Comprensió del comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Capacitat de comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms e independents, assegurant el respecte a les seues opinions, creences i valors, i garantit el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • Capacitat d'establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l’educació per la salut.
 • Capacitat de treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en què s’estructura de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres persones de les organitzacions assistencials.
 • Capacitat de realitzar els cuidatges d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Correcció en l’expressió oral i escrita.
 • Domini d’una llengua estrangera.
 • Domini de les TIC.
 • Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

  COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 •  Capacitat, en l’àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixin en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • Capacitat de planificar i prestar cuidatges d’infermeria adreçats a les persones, famílies o grups orientats als resultats en salut avaluant el seu imparte, a través de guies de pràctiques clíniques i assistencials que descriguin els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • Coneixement i aplicació dels fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Capacitat de dissenyar sistemes de cuidatges adreçat a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Promoció i respecte del dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma com viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Foment d'estils de vida saludables, l'autocuidatge, basant-se en el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Protecció de la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seua seguretat.
 • Conexement del codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Coneixement dels principis de finançament sanitari i sociosanitari i ús adequat dels recursos disponibles.
 • Capacitat d'establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • Coneixement dels sistemes d’informació sanitària.
 • Coneixement de les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes adreçades al pacient i família en l’aplicació de cuidatges pal·liatius que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.