Top of the page
Start od the content

Degree en Infermeria a Igualada (en)    

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia - Campus d'Igualada, imparteix el Grau en Infermeria fruit de l’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Això fa possible la comparació dels estudis universitaris a tot Europa. La unitat de mesura que fa comparables els estudis és el sistema de crèdits europeus ECTS, que implicarà també la incorporació de noves metodologies docents, amb una filosofia d’ensenyament que fixa l’atenció en l’estudiant, en les seues capacitats i en l’autonomia per l’aprenentatge, i que pretén, sobretot, posar al seu abast els coneixements i les estratègies que han de garantir l’aprenentatge permanent. 

Aquest grau posa èmfasi a formar infermeres generalistes amb preparació científica i humana i amb les aptituds necessàries per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes i per afrontar els reptes de la societat actual.

L’experiència clínica del grau en Infermeria està garantida per la realització de les pràctiques simulades en laboratoris d’habilitats, on els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per treballar en les diferents àrees assistencials. El pràcticum s’inicia a primer curs en hospitals, centres sociosanitaris i àrees bàsiques de salut amb què la UdL té signats convenis de col·laboració. 

Mitjançant la realització del pràcticum, el grau incorpora valors professionals i fa atenció als problemes més rellevants en les diferents àrees, que permetran integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.

The Faculty of Nursing and Physiotherapy - Campus of Igualada, teaches the Degree in Nursing as a result of the adaptation of university education to the European Higher Education Area (EHEA). This makes it possible to compare universities studies across Europe. The unit of measurement that makes the studies comparable is the European ECTS credit system, which will also involve the incorporation of new teaching methodologies, with a teaching philosophy that focuses on the students, their abilities and their autonomy for learning, and which aims, above all, to make available the knowledge and strategies that must ensure the lifelong learning.

This degree emphasizes nurses’ training in general with scientific and human training and with the necessary skills to identify, assess and act on the health and care needs of healthy or sick people and to meet the challenges of today's society.

The clinical experience of the degree in Nursing is guaranteed by the performance of the simulated practices in skills laboratories, where students acquire the skills necessary to work in the different areas of care. The practicum begins in the first year in hospitals, social and health centers and basic health areas with which the UdL has signed collaboration agreements.

Through the realization of the practicum, the degree incorporates professional values ​​and pays attention to the most relevant problems in the different areas, which will allow to integrate in the professional practice the knowledge, skills and attitudes of nursing.